Baum NE.Akk 143 Baum NE.Dat 147 Baum NE.Nom 226 Baum NN.Akk 68 Baum NN.Dat 56 Baum NN.Nom 130 Baum VVIMP 54 Baum- TRUNC 4 Baumes NN.Gen 31 Baums NE.Dat 1 Baums NE.Gen 7 Baums NE.Nom 6 Frau NN.Akk 1666 Frau NN.Dat 1566 Frau NN.Gen 867 Frau NN.Nom 8263 Frau- TRUNC 1 Frauen NN.Akk 3233 Frauen NN.Dat 2542 Frauen NN.Gen 1527 Frauen NN.Nom 7655 back VVIMP 29 backe VVFIN 8 backen VVFIN 39 backen VVINF 63 backt VVFIN 21 backt VVIMP 8 backte VVFIN 1 esse VVFIN 55 esse VVFINsep 2 essen VVFIN 175 essen VVFINsep 7 essen VVINF 498 essend ADJ-pred 1 essende ADJ.Akk 1 esset VVFIN 1 klein ADJ-pred 775 klein- TRUNC 7 kleine ADJ.Akk 1534 kleine ADJ.Nom 2595 kleinem ADJ.Dat 46 kleinen ADJ.Akk 831 kleinen ADJ.Dat 2023 kleinen ADJ.Gen 407 kleinen ADJ.Nom 560 kleiner ADJ-pred 305 kleiner ADJ.Dat 78 kleiner ADJ.Gen 100 kleiner ADJ.Nom 774 kleinere ADJ.Akk 281 kleinere ADJ.Nom 338 kleinerem ADJ.Dat 9 kleinerer ADJ.Dat 10 kleinerer ADJ.Gen 52 kleinerer ADJ.Nom 21 kleineres ADJ.Akk 20 kleineres ADJ.Nom 11 kleines ADJ.Akk 336 kleines ADJ.Nom 520 kleineren ADJ.Akk 61 kleineren ADJ.Dat 299 kleineren ADJ.Gen 45 kleineren ADJ.Nom 81