Baum NE.Akk 142.74 Baum NE.Dat 147.14 Baum NE.Nom 226.43 Baum NN.Akk 68.00 Baum NN.Dat 55.80 Baum NN.Nom 129.71 Baum VVIMP 54.17 baumen Baumes NN.Gen 31.00 Baum Baums NE.Akk 0.00 Baum NE.Dat 1.13 Baum NE.Gen 6.81 Baum NE.Nom 6.05 Baum NN.Gen 0.00 Baum Frau NN.Akk 1665.59 Frau NN.Dat 1566.21 Frau NN.Gen 867.46 Frau NN.Nom 8262.74 Frau Frauen NN.Akk 3232.69 Frau NN.Dat 2542.20 Frau NN.Gen 1526.91 Frau NN.Nom 7655.20 Frau Frauen- TRUNC 45.00 Frauen back VVIMP 29.00 backen back- TRUNC 0.00 back backe VVFIN 8.00 backen VVFINsep 0.00 abbacken VVFINsep 0.00 aufbacken VVFINsep 0.00 ausbacken VVFINsep 0.00 durchbacken VVFINsep 0.00 dünnebacken VVFINsep 0.00 fettbacken VVFINsep 0.00 hausbacken VVFINsep 0.00 herausbacken VVFINsep 0.00 hinterbacken VVFINsep 0.00 langbacken VVFINsep 0.00 mitbacken VVFINsep 0.00 nachbacken VVFINsep 0.00 probebacken VVFINsep 0.00 selbstbacken VVFINsep 0.00 vorbacken VVFINsep 0.00 weichbacken VVFINsep 0.00 zusammenbacken VVFINsep 0.00 überbacken backen VVFIN 39.33 backen VVFINsep 0.00 abbacken VVFINsep 0.00 aufbacken VVFINsep 0.00 ausbacken VVFINsep 0.00 durchbacken VVFINsep 0.00 dünnebacken VVFINsep 0.00 fettbacken VVFINsep 0.00 hausbacken VVFINsep 0.00 herausbacken VVFINsep 0.00 hinterbacken VVFINsep 0.00 langbacken VVFINsep 0.00 mitbacken VVFINsep 0.00 nachbacken VVFINsep 0.00 probebacken VVFINsep 0.00 selbstbacken VVFINsep 0.00 vorbacken VVFINsep 0.00 weichbacken VVFINsep 0.00 zusammenbacken VVFINsep 0.00 überbacken VVINF 62.67 backen backt VVFIN 21.08 backen VVFINsep 0.00 abbacken VVFINsep 0.00 aufbacken VVFINsep 0.00 ausbacken VVFINsep 0.00 durchbacken VVFINsep 0.00 dünnebacken VVFINsep 0.00 fettbacken VVFINsep 0.00 hausbacken VVFINsep 0.00 herausbacken VVFINsep 0.00 hinterbacken VVFINsep 0.00 langbacken VVFINsep 0.00 mitbacken VVFINsep 0.00 nachbacken VVFINsep 0.00 probebacken VVFINsep 0.00 selbstbacken VVFINsep 0.00 vorbacken VVFINsep 0.00 weichbacken VVFINsep 0.00 zusammenbacken VVFINsep 0.00 überbacken VVIMP 7.92 backen backte VVFIN 1.00 backen VVFINsep 0.00 abbacken VVFINsep 0.00 aufbacken VVFINsep 0.00 ausbacken VVFINsep 0.00 durchbacken VVFINsep 0.00 dünnebacken VVFINsep 0.00 fettbacken VVFINsep 0.00 hausbacken VVFINsep 0.00 herausbacken VVFINsep 0.00 hinterbacken VVFINsep 0.00 langbacken VVFINsep 0.00 mitbacken VVFINsep 0.00 nachbacken VVFINsep 0.00 probebacken VVFINsep 0.00 selbstbacken VVFINsep 0.00 vorbacken VVFINsep 0.00 weichbacken VVFINsep 0.00 zusammenbacken VVFINsep 0.00 überbacken backten VVFIN 0.00 backen VVFINsep 0.00 abbacken VVFINsep 0.00 aufbacken VVFINsep 0.00 ausbacken VVFINsep 0.00 durchbacken VVFINsep 0.00 dünnebacken VVFINsep 0.00 fettbacken VVFINsep 0.00 hausbacken VVFINsep 0.00 herausbacken VVFINsep 0.00 hinterbacken VVFINsep 0.00 langbacken VVFINsep 0.00 mitbacken VVFINsep 0.00 nachbacken VVFINsep 0.00 probebacken VVFINsep 0.00 selbstbacken VVFINsep 0.00 vorbacken VVFINsep 0.00 weichbacken VVFINsep 0.00 zusammenbacken VVFINsep 0.00 überbacken esse VVFIN 55.00 essen VVFINsep 0.00 abessen VVFINsep 0.00 anessen VVFINsep 0.00 aufessen VVFINsep 0.00 ausessen VVFINsep 0.20 daessen VVFINsep 0.00 dazuessen VVFINsep 0.00 durchessen VVFINsep 0.20 eisessen VVFINsep 0.20 engessen VVFINsep 0.00 fertigessen VVFINsep 0.00 festessen VVFINsep 0.00 fleischessen VVFINsep 0.00 freiessen VVFINsep 0.20 hausessen VVFINsep 0.00 heimessen VVFINsep 0.00 herumessen VVFINsep 0.00 hieressen VVFINsep 0.00 leeressen VVFINsep 0.20 malessen VVFINsep 0.00 mitessen VVFINsep 0.00 mittagessen VVFINsep 0.20 nachtessen VVFINsep 0.20 probeessen VVFINsep 0.20 rückwärtsessen VVFINsep 0.00 sattessen VVFINsep 0.20 schauessen VVFINsep 0.00 unteressen VVFINsep 0.00 voressen VVFINsep 0.00 wegessen VVFINsep 0.00 weiteressen VVFINsep 0.20 wettessen VVFINsep 0.00 zuessen VVFINsep 0.00 überessen essen VVFIN 175.36 essen VVFINsep 0.00 abessen VVFINsep 0.00 anessen VVFINsep 3.00 aufessen VVFINsep 0.00 ausessen VVFINsep 0.30 daessen VVFINsep 0.00 dazuessen VVFINsep 0.00 durchessen VVFINsep 0.30 eisessen VVFINsep 0.30 engessen VVFINsep 0.00 fertigessen VVFINsep 0.00 festessen VVFINsep 0.00 fleischessen VVFINsep 0.00 freiessen VVFINsep 0.30 hausessen VVFINsep 0.00 heimessen VVFINsep 0.00 herumessen VVFINsep 0.00 hieressen VVFINsep 0.00 leeressen VVFINsep 0.30 malessen VVFINsep 0.00 mitessen VVFINsep 0.00 mittagessen VVFINsep 0.30 nachtessen VVFINsep 0.30 probeessen VVFINsep 0.30 rückwärtsessen VVFINsep 0.00 sattessen VVFINsep 0.30 schauessen VVFINsep 0.00 unteressen VVFINsep 0.00 voressen VVFINsep 0.00 wegessen VVFINsep 0.00 weiteressen VVFINsep 0.30 wettessen VVFINsep 0.00 zuessen VVFINsep 0.98 überessen VVINF 497.64 essen esset VVFIN 1.00 essen VVFINsep 0.00 abessen VVFINsep 0.00 anessen VVFINsep 0.00 aufessen VVFINsep 0.00 ausessen VVFINsep 0.00 daessen VVFINsep 0.00 dazuessen VVFINsep 0.00 durchessen VVFINsep 0.00 eisessen VVFINsep 0.00 engessen VVFINsep 0.00 fertigessen VVFINsep 0.00 festessen VVFINsep 0.00 fleischessen VVFINsep 0.00 freiessen VVFINsep 0.00 hausessen VVFINsep 0.00 heimessen VVFINsep 0.00 herumessen VVFINsep 0.00 hieressen VVFINsep 0.00 leeressen VVFINsep 0.00 malessen VVFINsep 0.00 mitessen VVFINsep 0.00 mittagessen VVFINsep 0.00 nachtessen VVFINsep 0.00 probeessen VVFINsep 0.00 rückwärtsessen VVFINsep 0.00 sattessen VVFINsep 0.00 schauessen VVFINsep 0.00 unteressen VVFINsep 0.00 voressen VVFINsep 0.00 wegessen VVFINsep 0.00 weiteressen VVFINsep 0.00 wettessen VVFINsep 0.00 zuessen VVFINsep 0.00 überessen klein ADJ-pred 775.00 klein VPRE 0.00 klein klein- TRUNC 7.00 klein kleine ADJ.Akk 1533.76 klein ADJ.Nom 2595.24 klein kleinem ADJ.Dat 46.00 klein kleinen ADJ.Akk 830.50 klein ADJ.Dat 2022.96 klein ADJ.Gen 406.68 klein ADJ.Nom 559.86 klein kleiner ADJ-pred 304.87 klein ADJ.Dat 78.06 klein ADJ.Gen 99.66 klein ADJ.Nom 774.41 klein kleinere ADJ.Akk 280.74 klein ADJ.Nom 338.26 klein kleinerem ADJ.Dat 9.00 klein kleineren ADJ.Akk 61.26 klein ADJ.Dat 299.05 klein ADJ.Gen 44.91 klein ADJ.Nom 80.77 klein kleinerer ADJ.Dat 10.43 klein ADJ.Gen 51.93 klein ADJ.Nom 20.64 klein kleineres ADJ.Akk 19.66 klein ADJ.Nom 11.34 klein kleines ADJ.Akk 336.17 klein ADJ.Nom 519.83 klein