Arbeitsgruppen

Abteilungen und Forschergruppen des IMS

Abteilungen des IMS

Grundlagen der Computerlinguistik (Prof. Dr. Jonas Kuhn)

Grundlagen der Computerlinguistik

Theoretische Computerlinguistik (Prof. Dr. Sebastian Padó)

Theoretische Computerlinguistik

Digitale Phonetik (Prof. Dr. Ngoc Thang Vu)

Digitale Phonetik

Emmy Noether-Gruppe Computational Models of Misunderstanding (Dr. Michael Roth)

Emmy Noether-Gruppe Computational Models of Misunderstanding (Dr. Michael Roth)

Computational Models of Misunderstanding

BMBF group E-DELIB (Dr. Gabriella Lapesa)

Powering up E-DELIBeration: towards AI-supported moderation (Dr. Gabriella Lapesa)

Powering up E-DELIBeration

 

Kontakt IMS

Pfaffenwaldring 5 b, 70569 Stuttgart

 

Studienberatung

 

Webmaster des IMS

Zum Seitenanfang